Velkommen til Rjukanfjellet
TinnByggHjemHyttetomterByggebestemmelserPriser og avgifterTinnBygg Eiendom asTinnBygg

Gaustadtoppen
Bo i naturskjønne omgivelser
Unike fritidsmuligheter

 

Byggebestemmelser

Byggebestemmelser for Gaustatoppen panorama - hyttefelt D3

tomter0.gif (8048 bytes)
tomter2.gif (44948 bytes)

 

BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSEPLAN FOR:
PANORAMA III-FELT D3 I REGULERINGSPLAN FOR KVITÅVATN VEST.

Dato: 4.10.98

Kunngjordt igangsatt: 11.09.98

Utlagt til offentlig ettersyn: 10.02.99

Godkjent i hovedutvalg:

Vedtatt av kommunestyret:

§1

Bestemmelsene gjelder for det området som på plankart er vist med beregningslinje.

§2

Arealet innenfor planenes begrensning skal diponeres til følgende formål:

1. Byggeområder: -Hytter H1-H6
  -Herberg/  
  -Servicebedrifter C5
 
2. Landbruks-
    område:
-Skogbruk L1
 
3. Offentlige
     trafikkområder:
-Kjørevei  
 
6. Spesial-
    område:
-Friluftsområde F1-F4
  -Frisiktsone ved vei  
 
7. Fellesområde: -Felles avkjørsel Vei 1-7
  -Felles parkering P1-6

§3

PBL § 25-1. nr.1. BYGGEOMRÅDE-HYTTER

 1. Områdene H1 - H6 kan deles i 31 tomter for oppføring av hytter til fritidsbruk.
 2. Hyttene bør plasseres med møneretning som vist på planen. Endelig/nøyaktig plassering skal foretas av bygningsmyndighetene i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak/byggemelding ved oppføring av hytta/bygg.
 3. Graden av utnyttelse innenfor de forskjellige byggeområdene/tomtene skal være:

H1 - tomt 1-3 T-BRA pr tomt = 150 m2

H2 - tomt 4-7 T-BRA pr tomt = 150 m2

H3 - tomt 8-10 T-BRA pr tomt = 400 m2

H4 - tomt 11 T-BRA pr tomt = 150 m2

H4 - tomt 12-21 T-BRA pr tomt = 120 m2

H5 - tomt 22-29 T-BRA pr tomt = 150 m2

H6 - tomt 30-31 T-BRA pr tomt = 150 m2

Areal av uteplass/terrasse som ligger mer enn 1.0 m innenfor takoverbygg eller ytterkant av terasse, skal regnes med i bruksarealet.

 1. Antall bygninger pr tomt.
 1. I felt: H3 - tomt 8-10 skal tillatt bruksareal fordeles på flere bygningsvolumer.
  Bygningsvolumene tillates sammenbygget dersom dette gir en god terrengtilpasning.
 2. I feltene: H1 - tomt 1-3, H5 - tomt 22-29 og H6 - tomt 30-31 tillates

bruksarealet fordelt på inntil 2 frittliggende bygningsvolumer.

Alle bygningsvolumer innenfor samme tomt skal ha samme form, farge og materialbruk.

 1. Det skal avsettes 1 biloppstillingsplass på hver tomt. Endelig plassering kan fravike den som er vist på planen og skal tegnes inn/vises ved søknad om tillatelse til tiltak/byggemelding av hytte.

På de tomtene i feltene H1, H2 og H6 der de terrengmessige forholdene ligger rette for det, kan den avsatte private biloppstillingsplassen erstattes med et garasjebygg på inntil 25 m2. Denne må plasseres i forlengelsen av biloppstillingsplassen og ikke nærmere vei enn den viste byggelinje ( 8,0 m fra senterlinje vei ).

Form, farge og materialbruk skal være som hytte/øvrige bygg på tomten.

 1. På tomtene 8-10 i felt H3 tillates oppført en dobbeltgarasje på inntil 50 m2. Plassering skal foretas/vises ved søknad om tillatelse til tiltak/byggemelding av   hytte/hovedbygning.
 2.  
 1. På feltene H1, H2, H4 og H6 kan oppføres bygg med maks. mønehøyde på 5,5 m.
 2. På felt H5 kan oppføres bygg med maks. mønehøyde 6,5 m.
 3. På felt H3 kan oppføres bygg med maks. mønehøyde 7,5 m.

Mønehøydene regnes fra mønetopp til 0,75 m under topp grunnmur.

 1. Høyde på synlig grunnmur over terreng skal være maks. 0,75 m.
 2. Bygningene skal ha saltak med min. 22gr. og maks. 37gr. takvinkel.
  Som taktekking bør brukes torv, skifer, tre eller spontekking.
  Reflekterende/blanke tekkinger tillates ikke.
 3. Bygningene skal oppføres i bindingsverk med utvendig kledning i trepanel og/eller i laftet tømmer.
  Farger skal være avstemte jordfarger.
 4. Vinduer skal ha oppdelt glassflate med gjennomgående sprosser. Vinduer til å åpne skal være utadslående og sidehengslet.
 5. Det tillates ikke oppsatt gjerder eller flaggstenger innenfor H områdene.
 6. Vedlagt søknad om tillatelse til tiltak/byggemelding skal det følge en situasjonsplan som angir alle tiltak som er planlagt utført på tomta, inkludert planering og rydding av vegetasjon/trær.
  Fjerning av trær tillates ikke uten godkjenning fra kommunene.
 7. Skjæringer og fyllinger bør begrenses i størrelse og omfang. Skjæringer og fyllinger anlegges og arronderes på en måte som er tilpasset tilstøtende terreng.

§ 4

PBL § 25-1. nr 1. BYGGEOMRÅDE - HERBERGER / SERVICEBEDRIFTER

 1. Område C5 på 16,6 daa avsettes til etablering av:
  herberg/utleiehytter/appartmentleiligheter/bevertningssteder/servicebedrifter
  iht. § 3.2 i bestemmelsene av 18.08.97 til reguleringsplan for Kvitåvatn Vest.
 2. Før området kan utbygges kreves godkjent detaljert bebyggelsesplan.
 3. Området C5 kan under utbygging av det øvrige D3 feltet, benyttes som deponiplass for overskuddsmasser.

Dersom ikke utbyggingen av område C5 er startet innen 4 år etter at området er tatt i bruk som deponiplass for overskuddsmasse, skal terrenginngrep og deponier arronderes og beplantes/tilsåes på en landskapsmessig tiltalende måte.

 § 5

PBL § 25.1. nr. 3. OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE

 1. Kvitåvatnveien er regulert til offentlig kjørevei med reguleringsbredde 12,5 m og med veibredde på 5,5 m.

§ 6

PBL § 25.1. nr.6. <SPESIALOMRÅDE - FRILUFTSOMRÅDE.

 1. Område F1 - F4 skal nyttes til friluftsformål og skal være sammenbundet med de store Landbruks-/naturområdene i reguleringsplanen. I dette området er det ikke tillatt å forta terrenginngrep eller fjerne eksisterende vegetasjon med følgende unntak:
 1. Inngrep i forbindelse med etablering av aktivitetsområde/akebakke for barn som angitt på planen.
 2. Etablering av korridor/trase for skiløype/turvei som vist på planen. Det leggestil rette for terrengmessige tilpasninger.

§7

PBL § 25.1.nr.6. SPESIALOMRÅDE –FRISIKTSONE.

 1. Det skal avsettes en frisiktsone mellom Vei 1 og Kvitåvatnveien på 7 x 85 m. Langs Kvitåvatnveien.
 2. Terrenget og/eller sikthindrende objekter innefor frisiktsonen tillates ikke høyere enn o,5 m over tilstøtende veigrunn.

 §8

PBL § 25.1.nr.7. FELLESOMRÅDER –FELLES AVKJØRSEL.

 1. Vei 1 – 7 anlegges som felles atkomst til tomtene 1 – 31 og område C5.
 2. Vei 1 – 7 skal ha en reguleringsbredde på 8.0 m og en veibredde på 4,0 m. Byggelinjen skal ha en avtand på 8,0 m fra senterlinje vei.
 3. Skjærings- og fyllingsutslag tillates utenfor formålsgrensen.

§9

PBL § 25.1.nr.7. FELLESOMRÅDE – FELLES PARKERING.

 1. P1 –P7 anlegges som felles parkering for tomtene 1-31. Det skal som felles parkering settes av min. 1.0 biloppstillingsplass pr. tomt.

ANDRE BESTEMMELSER.

§10

Alle tekniske fremføringer til de enkelte bygg slik som: elektriske kabler, telefon, TV etc. skal føres frem som jordkabler.

§11

Alle bygninger som skal ha innlagt vann skal knyttes til kommunalt vann og avløpsnett.

§12

På grunn av områdets beliggenhet og fjernvirkning skal eksisterende vegetasjon innenfor planområdet søkes bevart i størst mulig grad. Fyllinger og skjæringer skal dekkes med stedlig vekstmasse.

§13

Unntak fra disse bestemmeslene kan, der særlige grunner taler for det, vedtas av hovedutvalg 2 innenfor rammen av Plan- og bygningsloven og bygningsvedtektene i Tinn.

RJUKAN 4.10.98 Prof.Plan Arkitektfellesskap v/Hans Dahl

Revisjoner: 27.11.98

 

  GG Design, Horten

1999 TinnBygg Eiendom as.
Postboks 70, 3661 RJUKAN, NORWAY
Telefon.: 35 09 35 71 - Faks: 35 09 35 73
Mobil: 918 54 744 - E-Post: tinnbygg@tinnbygg.no